KOKUSAI SHINSHIN BUGEI RENMEI

Divine Heart Martial Arts Federation - International

Shinshin Ryu Karate-Jutsu    /    Shinshin Ryu Aiki-Jujutsu    /    Shinshin Ryu Buki -Jutsu

Title

Subtitle

Calendar

Mon. 6/25 6:00 PM Toni Collins, Renshi-Rokudan - Shinshin Ryu Kyu Belt Class

Beginner class through Shodan taught by Toni Collins, Shihan-Godan

Tue. 6/26 1:00 PM Tom Laquiere, Hanshi-Hachidan - Shinshin Ryu Karate-Jutsu
Thu. 6/28 5:00 PM Toni Collins, Renshi-Rokudan - Shinshin Ryu Kyu Belt Class
7:00 PM Toni Collins, Renshi-Rokudan - Shinshin Ryu Aiki-Jujutsu
Mon. 7/2 6:00 PM Toni Collins, Renshi-Rokudan - Shinshin Ryu Kyu Belt Class

Beginner class through Shodan taught by Toni Collins, Shihan-Godan

Tue. 7/3 7:00 PM Tai-Sijo Thomas Brandon, Hanshi-Kudan - Shinshin Ryu Goshin-Jutsu (Combatives)
Wed. 7/4 All day Independence Day
Thu. 7/5 5:00 PM Toni Collins, Renshi-Rokudan - Shinshin Ryu Kyu Belt Class
7:00 PM Tai-Sijo Thomas Brandon, Hanshi-Kudan - Shaolin Si Tie Chuan Fa
Mon. 7/9 6:00 PM Toni Collins, Renshi-Rokudan - Shinshin Ryu Kyu Belt Class

Beginner class through Shodan taught by Toni Collins, Shihan-Godan

Tue. 7/10 7:00 PM Soke Darrell Collins, Hanshi-Judan - Shinshin Ryu Karate-Jutsu
7:00 PM Soke Darrell Collins, Hanshi-Judan - Shinshin Ryu Karate-Jutsu
Thu. 7/12 5:00 PM Toni Collins, Renshi-Rokudan - Shinshin Ryu Kyu Belt Class
7:00 PM Soke Darrell Collins, Hanshi-Judan -Shinshin Ryu Aiki-Jujutsu
Mon. 7/16 6:00 PM Toni Collins, Renshi-Rokudan - Shinshin Ryu Kyu Belt Class

Beginner class through Shodan taught by Toni Collins, Shihan-Godan

Tue. 7/17 7:00 PM Soke Darrell Collins, Hanshi-Judan - Shinshin Ryu Karate-Jutsu
Thu. 7/19 5:00 PM Toni Collins, Renshi-Rokudan - Shinshin Ryu Kyu Belt Class
7:00 PM Soke Darrell Collins, Hanshi-Judan - Shaolin Si Tie Chuan Fa
Mon. 7/23 6:00 PM Toni Collins, Renshi-Rokudan - Shinshin Ryu Kyu Belt Class

Beginner class through Shodan taught by Toni Collins, Shihan-Godan

Tue. 7/24 7:00 PM Soke Darrell Collins, Hanshi-Judan -Shinshin Ryu Aiki-Jujutsu
1 2 3 ... 34
Show Past Events