KOKUSAI SHINSHIN BUGEI RENMEI

Divine Heart Martial Arts Federation - International

Shinshin Ryu Karate-Jutsu    /    Shinshin Ryu Aiki-Jujutsu    /    Shinshin Ryu Buki -Jutsu

Title

Subtitle

Calendar

Tuesday, April 03, 2018 jump to date
6:00 PM - 6:00 PM Passover

Unleavened Bread Week

7:00 PM - 9:00 PM Tai-Sijo Thomas Brandon, Hanshi-Kudan - Shinshin Ryu Goshin-Jutsu (Combatives)